Loading...

认证及许可

医疗仪器制造业许可证

No. 3116


DATE 2010.03.24

医疗仪器制造许可证(RAH-HC)

No. 15-1510


DATE 2015.10.23

医疗仪器制造许可证AT

No. 10-246


DATE 2014.03.05

医疗仪器制造许可证TT

No. 10-247


DATE 2012.10.22

医疗仪器制造许可证RAH-PR

No. 13-724


DATE 2013.04.18

技术核心型中小企业确认书

No. 150105-01599


DATE 2015.11.20

企业附属研究所

No. 2015115170


DATE 2015.10.29

专利证 高周波治疗设备

No. 10-1125200


DATE 2012.03.02

专利证 周波治疗设备及控制方法

No. 10-1125857


DATE 2012.03.05

专利证 高周波吸脂设备

No. 10-1168476


DATE 2012.07.18

实用新型专利证书 头皮管理用高周波电极组件

No. 20-0453811


DATE 2011.05.20

KHA-P-1805028


DATE 2018.05.17

NO.10-1744934


DATE 2017.06.01

NO.10-1669358


DATE 2016.10.19